Gửi đồng chí Trần Canh

Gửi đồng chí Trần Canh  (1950) 
của Hồ Chí Minh, do Hồ Chí Minh dịch

Bài thơ vốn được viết bằng chữ Hán, và được tác giả tự dịch ra tiếng Việt. Nguyên văn chữ Hán chưa tìm lại được.

Khi xưa gặp chú một thanh niên,
Nay chú cầm quân giữ soái quyền.
Trăm vạn hùng binh theo lệnh chú,
Giữ gìn cách mạng cõi Điền biên.

20-1-1950