Gái rửa bờ sông

Gái rửa bờ sông
của Nguyễn Khuyến

Thu vén giang sơn một cặp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non.