Gà đẻ trứng vàng

Các bản dịch tiếng Việt của La Poule aux œufs d’or gồm có: