Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các phiên bản của
Di chúc
của Hồ Chí Minh

Năm 1965, lúc 75 tuổi, Hồ Chí Minh đã bắt tay vào việc soạn thảo một bức Tuyệt đối bí mật chúc. Bản thảo này trải qua nhiều lần sửa chữa vào các năm 1968 đến năm 1969. Đến khi Hồ Chí Minh mất, một bản tổng hợp được công bố với một số chi tiết bị bỏ qua. Vào năm 1989, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông cáo giải thích các chi tiết và công bố toàn bộ các bản thảo của Di chúc.

Các phiên bản của Di chúc gồm có:
  • Bản công bố 1969 được công bố vào lễ truy điệu Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969, do Tổng bí thư Lê Duẩn đọc.

Các bản thảo bao gồm:

Nội dung có liên quan: