Dục từ quan quy điền (bài 1)

Dục từ quan quy điền (bài 1)
của Nguyễn Ngọc Tương

Phiên âm Hán-Việt:
Trấp tải ba đào hoạn hải trung
Toán lai hành chỉ tổng thiên công.
Cố tri phú quý phi ngô phận,
Nghĩ hướng điền viên tác chủ ông.
Thế trái thậm ư gia trái bách,
Thần tâm huống hựu tử tâm đồng.
Quân ân tự hải tri hà đáp?
Vương sự vô thành thượng hữu chung.

Dịch nghĩa:
Muốn từ quan về đồng ruộng
(bài 1)
Hai mươi năm trong sóng gió bể hoạn,
Tính lại, mọi việc làm hay không đều do trời.
Vốn biết giàu sang không phải là phận ta,
Nên muốn lui về làm chủ nhân nơi vườn ruộng.
Nợ đời bức bách hơn là nợ nhà,
Tấm lòng làm tôi cũng như tấm lòng làm con.
Ơn vua như bể biết đền đáp ra sao?
Việc vua tuy chưa thành, nhưng sẽ có hồi trọn vẹn.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.