Con rận
của Phan Văn Trị

Bài này tác giả làm để chỉ trích những quan lại không tài cán gì nhưng hay vênh mặt với đời, và chỉ giỏi hút máu dân lành như rận (nhận định chép theo sách đã ghi ở phần thông tin về ấn bản).</ref>

Mặt mũi như vầy cũng có râu,
Trong đời chẳng biết dụng vào đâu.
Hêu[1] đòi trên mão chưa nên mặt,
Lúc thúc trong chăn cứ rục đầu.
Khuấy ngứa gầy dân chi khác mọt,
Rán công béo nước chẳng bằng trâu.
Uổng sanh cho nhộn trong trời đất,
Có có không không cũng chẳng cầu.

   
Chú thích

  1. Hêu: phơi ra, đưa lên cao. Thí dụ: "để hêu" tức để cao quá.