Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Con mèo.
Con mèo
của Phan Văn Trị

Tác giả mượn hình ảnh con mèo nhằm chỉ trích những quan lại giỏi tài nịnh hót để mưu cầu địa vị (nhận định chép theo Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm (xem thông tin ở mục ấn bản).

Mấy từng đài các sải chơn leo,
Nhảy lẹ chi cho bẵng giống mèo.
Chợt ngảnh mặt hùm nhìn trực thị,
Chi cho lũ chuột dám vang reo.
Vuốt nanh sẵn có vàng khoe sắc,
Vằn vện đành không bụi đóng meo
Trăm tuổi hồn dầu về chín suối,
Nhắm lông để lại giúp trò nghèo.

   
Chú thích