Con chim phải tên

CON CHIM PHẢI TÊN

     Con chim nọ phải tên gần chết,
     Than mấy câu giãi hết nổi niềm.
        Nói ra thêm não thêm phiền:
Giết chim lại bởi lông chim lạ-lùng!
     Trách nhân-loại lòng hung dạ độc,
     Nhổ cánh này làm đốc tên kia,
        Nhưng loài bất đức hợm chi,
Vụ này hẳn cũng có khi vào mình.
     Xem trong đám sinh-linh đồng loại,
     Cũng cánh này làm hại cánh kia!