Con chồn với đầu người

Phần nhiều về kẻ làm lớn đều là mặt giả hát bội; Làm tuồng nghiêm nghị cho chúng vì sợ. Lừa thấy sao đoán vậy, chớ chồn không, nó xem xét tột gốc, coi đủ mọi bề: và khi rõ biết đồ đó được một cái bộ mặt mà thôi, thì nó dùng một tiếng cái đầu anh hùng biểu nó nói rất trúng, nhằm lối hung. Ấy là một cái đầu họ trống hổng, mà đều lớn hơn đầu người ta thiệt. Chồn ngợi khen chạm trổ mà rằng: “Đầu ni tốt thật, mà ngặt không óc.”

Đã sâu trí, lại cao tài, La Fontaine hiệu đặt bài nầy ra.