Con chó bị chủ xẻo tai

CON CHÓ BỊ CHỦ XẺO TAI

     Chẳng hay tôi có tội gì,
Mà người đem xẻo tai đi thế này?
     Hình-dung trơ-trẽn, ô hay!
Mặt này thôi dám từ rày nhìn ai?
     Giống người tàn-bạo kia ơi!
Đang tay độc-địa cùng tôi làm gì?
     Chó Xù kêu vậy một khi,
Thì ra chủ cắt tai đi mất rồi.
     Xù kia đã tưởng thiệt-thòi,
Rồi ra mới biết cụt tai lợi nhiều.
     Xưa nay Xù vốn tiếng liều,
Cướp đường để chúng chạy theo đuổi cùng;
     Hai tai thường rách tứ-tung,
Hay gì cái bướu lòng-thòng đôi bên,
     Ở đời là chốn cạnh-chen,
Nơi nào dễ nắm không nên để thừa.
     Chổ nguy đừng có hở cơ.

Mấy câu sau tưởng không cần phải dịch. Vả ông La Fontaine lại lầm: chó rừng thường vồ chó đồng ở cổ, không vồ ở tai.