Chuông vang  (1946) 
của Đông Hồ

Ngân nga hồi chuông chiều,
Ngân nga hồi chuông sớm,
Chiều sớm chuông ngân nga,
Gieo khắp không gian hồi thảm đạm.
Không gian tràn khắp mênh mang,
Mênh mang tràn khắp lòng bi cảm.
Chuông tan trong không gian,
Lòng tan theo chuông vang,
Lòng tan trong không gian,
Lòng tan theo mơ màng.

Nhớ thương và Nhớ thương,
Quê hương và Quê hương,
Lòng tan theo thương nhớ,
Lòng tan theo Quê hương.

1946