Chửi cậu ấm

Ấm Kỉ này đây, tớ bảo này:
Cha con mày phải cái này cay !
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa,
Thằng tiểu Phù Long nó chửi mày.