Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra.
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả.
Việc gì mà thức một mình ta?