Chế bạn lấy vợ bé

Ông này mê gái, thực là mê,
Thím khách già kia cũng gớm ghê
Mới hỏi ra chừng chê bạc ít,
Gần cheo toan sự trả cau về,
Mấy kỳ văn khó sao làm được?
Một sợi tơ hồng chẳng biết vê
Lo việc ai bằng ông bạn Bát[1]
Cũng còn nhăn nhó sự nhiêu khê.[2]

   
Chú thích

  1. Ông bạn Bát: ông bát Huy, giỏi nghề mối lái, chạy vạy có tiếng
  2. Nhiêu khê: khó khăn, lôi thôi, rắc rối.