Chế ông huyện

Thánh cắt ông vào chủ việc thi,[1]
Đêm ngày coi sóc chốn trường quy
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy?
Bá ngọ[2] thằng ông biết chữ gì!

   
Chú thích

  1. Việc cử ông chủ thi thông qua cuộc lễ thánh (xin quẻ)
  2. Bá Ngọ : tiếng chửi của nhà sư.