Chế ông đốc học

Ông về đốc học đã bao lâu,
Cờ bạc rong chơi rặt một màu
Học trò chúng nó tội gì thế?
Để đến cho ông vớ được đầu.[1]

   
Chú thích

  1. Vớ được đầu: trở thành đối tượng để xoay sở, hành hạ. Tục ngữ có câu: "Cứ thằng có tóc, ai cứ thằng trọc đầu".