Ca dao, dân ca
của Tản Đà

    Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương
Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai.
    Cho hay mệnh bạc có trời
Đồng cân đã nặng bên tài thời thôi.

    Đêm thu gió dập cành cau
Chồng ai xa vắng ai sầu chăng ai?
    Đêm thu gió hút ngoài tai
Gió ơi có biết chồng ai nơi nào?

    Đêm thu gió lọt song đào
Chồng ai xa vắng gió vào chi đây
    Đêm thu gió lọt đôi mày
Gió ơi có biết nỗi này cho chăng?

    Con cò lặn lội bờ ao,
Phất phơ đôi giải yếm đào gió bay.
    Em về giục mẹ cùng thầy
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?

    Con còn lặn lội bờ sông,
Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha
    Em về giục mẹ cùng cha
Chợ trưa dưa héo, nghĩ mà buồn tênh!

    Ngồi buồn rủ vợ đi chơi
Vợ rằng: "Chớ thế mà trời mắng cho!"
    Đàn bà sao khéo xa lo,
Trời không có mắt, trời cho mặc lòng.