Ca đội tự vệ  (1942) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 117, ngày 1-2-1942.

I
Gươm dao ta
Đem mài đi
Mài cho bén
Mài cho sắc
Nhật ta đâm
Tây ta chặt.

II
Sắp hàng ra
Xung phong lên
Người ta đông
Sức ta bền
Việc giải phóng
Nhất định nên.