Cối xay
của Phan Văn Trị

Công danh trên thế đố ai tày,
Ra gạo cũng nhờ cái cối xay.
Một trận chí sờn cơn gió bụi,
Trăm vòng nào nại sức lung lay.
Mòn răng nợ chủ lòng mong trả,
Trặc họng khen ai khéo đặt bày.
Bao quản thớt trên mòn thớt dưới.
Hiềm vì còn giặc phải ra tay.