Cặp xướng họa I

Cặp xướng hoạ I
của Hồ Xuân Hương

Đối đáp xướng họa với Chiêu Hổ

HỒ XUÂN HƯƠNG XƯỚNG

Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay

CHIÊU HỔ HOẠ

Này ông tỉnh, này ông say
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con bỗng trốc tay?

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)