Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cảm hoài.
Cảm hoài - 感懷
của Hồ Quý Ly
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

更改多端死復生,
悠悠鄉里不勝情。
南關迢遞應頭白,
北館淹留覺夢驚。
相國才難慚李泌,
遷都計拙哭盤庚。
金歐見缺無由合,
待價須知玉匪輕。

Canh cải đa đoan tử phục sinh,
Du du hương lý bất thăng tình.
Nam quan điều đệ ưng đầu bạch,
Bắc quán yêm lưu giác mộng kinh.
Tướng quốc tài nan tàm Lý Bật,
Thiên đô kế chuyết khốc Bàn Canh.
Kim âu kiến khuyết vô do hợp,
Đãi giá tu tri ngọc phỉ khinh.

Lắm sự đổi thay, tưởng chết mà lại sống,
Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình.
Ải Nam Quan xa xôi mái đầu bạc là phải,
Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy kinh sợ.
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật,
Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh.
Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao,
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem rẻ đâu.