Cảm hứng (Nguyễn Khuyến)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Cảm hứng.
Cảm hứng
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Ký hữu.

Ngày trước cũng lên lạy cửa trời[1],
Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi.
Nước non man mác về đâu tá?
Bạn bè lơ thơ sót mấy người.
Đời loạn đi về như hạc độc[2],
Tuổi già hình bóng tựa mây côi[3].
Đã hay nhờ được hao mòn lắm,
Một thí[4] lòng son chửa rõ mười.

   
Chú thích

  1. Ý nói: nhà thơ lúc làm quan cũng đã cùng với bạn vào chầu vua ở triều đình
  2. Con hạc một mình, không có bạn
  3. Đám mây lẻ loi
  4. Một chút