Cô Loan bán hàng cầu Cốc

Cô Loan bán hàng cầu Cốc
của Phạm Trấn

Bài đủ tám câu nhưng tục truyền mất bốn câu dưới.

Quai vạc đôi bên cánh phượng phong,
Giở giang bán chác tựa đồ công.
Xanh le mở khép nem hồng mới,
Bạc ác phô phang rượu vịt nồng.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.