Luống chịu ba trăng[1] trấn cõi bờ,
Hiềm vì thương chút chúng dân thơ.
Nương oai tích lịch[2] ôm con đỏ,
Vâng lịnh nam phong[3] phất ngọn cờ.
Miễn đặng an nhà cùng lợi nước
Chỉ nài dãi gió với dầm mưa.
Biển hồ dầu lặng, tằm kình bặt
Giải giáp[4] một phen chúng thảy nhờ.

   
Chú thích

  1. Ba trăng: ba tháng.
  2. Oai tích lịch: oai sấm sét.
  3. Nam phong: gió Nam.
  4. Giải giáp: cởi áo giáp. Nghĩa đen trong bài là lột vỏ bắp.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.