Cây bắp
của Nguyễn Hữu Huân

Bài Cây bắp được Lê Quang Chiểu (1852-1924) giới thiệu trong Quốc âm thi hiệp tuyển của ông, nhưng không ghi tên tác giả. Về sau, có một số tài liệu coi bài này là của Nguyễn Hữu Huân. Nhưng theo nhóm tác giả sách Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất (xem thông tin ấn bản), thì căn cứ mấy chữ "trấn cõi bờ", "vâng lệnh Nam phong", "an nhà thêm lợi nước"...thật không phù hợp với hoàn cảnh của tác giả. Cho nên nhóm biên soạn đã theo Huỳnh Tịnh Của (1834-1907) mà xếp bài này vào phần tồn nghi để chờ tìm hiểu thêm.

Luống chịu ba trăng[1] trấn cõi bờ,
Hiềm vì thương chút chúng dân thơ.
Nương oai tích lịch[2] ôm con đỏ,
Vâng lịnh nam phong[3] phất ngọn cờ.
Miễn đặng an nhà cùng lợi nước
Chỉ nài dãi gió với dầm mưa.
Biển hồ dầu lặng, tằm kình bặt
Giải giáp[4] một phen chúng thảy nhờ.

   
Chú thích

  1. Ba trăng: ba tháng.
  2. Oai tích lịch: oai sấm sét.
  3. Nam phong: gió Nam.
  4. Giải giáp: cởi áo giáp. Nghĩa đen trong bài là lột vỏ bắp.

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.