Câu đối thờ vợ
của Bùi Hữu Nghĩa

Ngã chi bần khanh độc năng trợ, ngã chi oan khanh độc năng minh, triều quận công xưng khanh thị phụ,

Khanh chi bệnh ngã đắc dưỡng, khanh chi tử ngã bất đắc táng, giang san ưng tiếu ngã chi phu.