Bắt được đồng tiền

Đầu năm ra cửa được đồng tiền,
Nào có cần đâu, được tự nhiên.
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ,
Hay là con tạo thử người đen?
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại,
Hay để làm lương giúp nước liền.
Của cải vua ta đâu sẵn thế,
Chữ đề Tự Đức hãy còn nguyên.