Bất kiến - 不見
của Đỗ Phủ
Nguyên tác Phiên âm

不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。

Bất kiến Lý sinh[1] cửu,
Dương cuồng chân khả ai.
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc lân tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn độc thu xứ,
Ðầu bạch hảo quy lai.

   
Chú thích

  1. Tức Lý Bạch