{{{chữ}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùngSửa đổi

Tạo ra văn bản văn bản Xám. {{Xám|Văn bản Xám ở đây}} Tương đương với gọi {{màu|#mã_màu|Văn bản Xám ở đây}}.

Ví dụSửa đổi

Mã wiki Kết quả
{{Xám|House}} of Leaves House of Leaves

Xem thêmSửa đổi