Bản mẫu:TNBP/mtd

Mai Thánh Du rằng: {{{3}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Bản mẫu này hỗ trợ nhập liệu trong Mục_lục:Ton_Ngo_Binh_Phap_-_Ngo_Van_Trien.pdf

Cách sử dụngSửa đổi

Tham số:

 • tham số thứ nhất {{{gạch nối}}}: có hiển thị gạch nối giữa tên hay không. Các tác phẩm cũ thường thiếu nhất quán trong việc này. Nhận c thì có, mặc định là không.
 • tham số thứ hai {{{nói}}}: hiện nói nếu là n, mặc định là rằng.
 • tham số thứ ba: nội dung đoạn văn.

Bản mẫu khácSửa đổi

Chú của mười nhà:

 1. Bản mẫu:TNBP/tc: Tào Công
 2. Bản mẫu:TNBP/lt: Lý Thuyên
 3. Bản mẫu:TNBP/dm: Đỗ Mục
 4. Bản mẫu:TNBP/th: Trần Hạo
 5. Bản mẫu:TNBP/gl: Giả Lâm
 6. Bản mẫu:TNBP/mt: Mạnh Thị
 7. Bản mẫu:TNBP/mtd, Bản mẫu:TNBP/mnt: Mai nghiêu Thần (Mai thánh Du)
 8. Bản mẫu:TNBP/vt: Vương Tích
 9. Bản mẫu:TNBP/hdt: Hà diện Tích
 10. Bản mẫu:TNBP/td: Trương Dự

Chú khác:

 1. Bản mẫu:TNBP/dh: Đỗ Hựu