Bản mẫu này tự động hiển thị một hộp tài liệu bản mẫu với nội dung được nhúng vào từ trang khác. Nó được dùng cho các trang có nhúng các trang khác (như bản mẫu), có thể có hoặc không ở không gian bản mẫu.

Cách sử dụng

sửa

Thông thường

sửa
<noinclude>{{tài liệu bản mẫu}}<noinclude>
hoặc <noinclude>{{tài liệu bản mẫu|bản mẫu:trang nào đó/tài liệu}}<noinclude>

Mã này có thể thêm vào cuối mã bản mẫu, không có khoảng trắng phía trước "<noinclude>" (điều này có thể làm ra khoảng trắng tại các trang sử dụng bản mẫu). Thông số có thể dùng như ở trên để chèn trang tài liệu của một bản mẫu khác.

Thêm thể loại và liên kết liên wiki vào trang tài liệu giữa các thẻ includeonly.

Nếu trang tài liệu có chứa các thẻ includeonly hoặc noinclude làm một phần tài liệu, hãy thay "<" bằng "&lt;".

Các hàm

sửa

Nếu trang tài liệu chưa tồn tại, liên kết "sửa" sẽ kèm theo thông số tải trước nên khi nhấn vào sẽ điền sẵn vào ô sửa đổi các thông tin cơ bản cho định dạng trang.

Lý do

sửa

Bản mẫu này cho phép bất kỳ trang nào cũng có thể dùng trang tài liệu từ đâu cũng được, và giúp khóa trang nhưng vẫn cho người khác sửa trang tài liệu, thể loại, và liên kết liên wiki.