{{ref}} và {{note}} được dùng cho các tham khảo trong bài tùy chỉnh được cho đến chú thích cuối trang.

Cách dùng Sửa đổi

Mặc định Sửa đổi

Văn bản{{ref|khóa}}.

{{note|khóa}} Văn bản tham khảo.

Văn bản[khóa].

^  Văn bản tham khảo.

Thay "khóa" bằng một con số hoặc tên độc nhất, sẽ dùng làm văn bản liên kết hoặc đích đến. Đây thường là số tăng tiến (như "1") hoặc chữ cái (như "a").

Tùy chỉnh Sửa đổi

Bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị để trùng với một định dạng nào đó bằng các thông số tùy chọn.

Văn bản{{ref|khóa|chữ ref hiển thị!}}.

{{note|khóa|chữ ref hiển thị!}} Văn bản ghi chú cuối bài.

Văn bảnchữ ref hiển thị!.

^chữ ref hiển thị!  Văn bản ghi chú cuối bài.