Bản mẫu:PVCC-Ethiopia

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Ethiopia.

Theo Chương XI Bộ Luật Dân sự Ethiopia năm 1960, bản quyền chỉ tồn tại trong suốt cuộc đời tác giả.

Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Ethiopia cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Ethiopia hoặc Thể loại:PVCC-Ethiopia