Bản mẫu:PVCC-Canada

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó có nguồn gốc từ Canada và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết.

Theo Luật Bản quyền Canada, mọi bản quyền cá nhân hết hạn sau năm mươi năm kể từ khi tác giả mất. Các tác phẩm của Chính phủ thuộc về bản quyền Hoàng gia và hết hạn sau năm mươi năm kể từ khi xuất bản.

Cách dùngSửa đổi

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Canada hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Canada.