Bản mẫu:PVCC-CP Nam Phi

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra và xuất bản lần đầu tiên ở Nam Phi và nó là một văn bản chính thức mang tính chất lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, hoặc bản dịch của văn bản đó.

Theo Luật Bản quyền năm 1978, § 12 (8) (a), "Không có bản quyền đối với các văn bản chính thức mang tính chất lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp, hoặc các bản dịch chính thức của các văn bản đó."


Vì là một sắc lệnh của chính phủ, nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-CP Nam Phi hoặc Thể loại:PVCC-CP Nam Phi.