Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được miễn trừ theo Điều 6 Luật Bản quyền Macao. Các tác phẩm được miễn trừ bao gồm các tác phẩm chính thức của chính phủ và các bản dịch của chúng, và cho phép sử dụng tự do các tác phẩm đó nếu chúng có bản quyền.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Macao.