Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng theo luật bản quyền Đức vì nó là một phần của một đạo luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phán quyết chính thức (tác phẩm chính thức) được công bố bởi một cơ quan hoặc tòa án có thẩm quyền Liên bang hoặc tiểu bang ở Đức (§ 5 Abs.1 UrhG).

Các bản dịch của bên thứ ba không được cấp giấy phép này.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-CP-Đức.