Bản mẫu:PVCC-Afghanistan

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được tạo ra lần đầu tiên ở Afghanistan khi nước này chưa có luật bản quyền. Ngoài ra, bất kỳ bản quyền tiềm năng nào ở Afghanistan cũng không chịu sự ràng buộc ở Hoa Kỳ, theo Circ. 38a của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Afghanistan hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Afghanistan