Bản mẫu:PVCC-ĐL-miễn trừ

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó được miễn trừ theo Điều 9 Luật Bản quyền Trung Hoa Dân Quốc (có hiệu lực trong "Khu vực Tự do"). Các tác phẩm được miễn trừ bản quyền bao gồm mọi văn bản của chính phủ, văn bản và bản dịch chính thức, kể cả tin tức, diễn văn, pháp luật và tài liệu; các thông cáo tin tức truyền miệng hoặc thành văn chỉ nhằm mục địch truyền đạt sự kiện, câu hỏi kiểm tra trong các kỳ thi theo quy định của pháp luật, khẩu hiệu và biểu tượng chung, điều khoản, công thức, bảng số, mẫu, sổ sách hoặc niên giám.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Đài Loan.