Bản mẫu:Ngắt trang

trang

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách dùngSửa đổi

Để tách các trang không liên tục. Đối với văn bản liên tục, dùng <pages>, như lời khuyên tại Trợ giúp:Hiệu đính.

  • {{{1}}} từ sẽ dùng
  • {{{2}}}, vị trí của dòng và nhãn:
  • Thêm trên để dòng phía trên nhãn
  • Thêm trái để nhãn nằm ở lề trái, và không ngắt văn bản (khuyên dùng cho văn bản liên tục)
  • Để trống hoặc viết dưới để dòng nằm phía dưới nhãn
  • {{{nhãn}}}, từ tiền tố, mặc định là trang, hoặc nhãn= để xóa tiền tố. Tiền tố sẽ được bỏ qua mặc định đối với ngắt trang và hiện nổi bên trái. Chú ý rằng nhãn có thể được dùng như một cách đánh dấu ngắt trang khác.
Tùy chọn định dạng
  • {{{rộng biên}}}, mặc định 1 px
  • {{{kiểu biên}}}, mặc định dashed (đường đứt)
  • {{{màu biên}}}, mặc định #999999

Ví dụSửa đổi

Ví dụ 1 - Không nhãnSửa đổi

Mã wikiSửa đổi

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|nhãn=}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quảSửa đổi

and so the moral of this story is, when you ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 2 - Nhãn phía trênSửa đổi

Mã wikiSửa đổi

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|17}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quảSửa đổi

and so the moral of this story is, when you trang 17 ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 3 - Nhãn phía dướiSửa đổi

Mã wikiSửa đổi

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|18|trên}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quảSửa đổi

and so the moral of this story is, when you trang 18 ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 4 - Nhãn bên tráiSửa đổi

Để hiện nhãn nổi bên trái, bạn phải cần có lề. Lớp "indented-page" có thể làm điều này.

Tuy nhiên, đừng dùng lớp này khi muốn nhúng trang vào không gian chính; biên sẽ tự động được gán bằng mã javascript toàn cục.

Mã wikiSửa đổi

<div class=indented-page>
and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|17|trái}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.
</div>

Kết quảSửa đổi

and so the moral of this story is, when you [ 17 ] ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.