Bản mẫu:Interwiki-info

Thông tin đi sau liên kết wikiSửa đổi

Bản mẫu này không tạo ra văn bản trong trang.

Nó thêm chữ vào các liên kết wiki

Cú phápSửa đổi

{{Interwiki-info|mã ngôn ngữ|chú thích ngắn của bạn}}

Ví dụSửa đổi

  • Chỉ cần một thẻ đơn, để chỉ ra tác phẩm được dịch từ tiếng Ý:
{{Interwiki-info|it|(gốc)}}
{{Interwiki-info|fr1|(Baudelaire)}}
{{Interwiki-info|fr2|(Mallarmé)}}