Tài liệu sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này giúp đơn giản hóa việc định dạng văn bản trong Chữ in nhỏ, trong đó các chữ viết thường được thay bằng chữ hoa nhưng viết nhỏ.

Ví dụ Sửa đổi

{{sc|Chữ in nhỏ}}