Bản mẫu:Hộp điều hướng trợ giúp hiệu đính/tài liệu

Hộp điều hướng cho các trang có chủ đề liên quan đến hiệu đính, chủ yếu là các trang trợ giúp, nhằm giúp độc giả chuyển sang các tài liệu hướng dẫn có liên quan với nhau.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Hộp điều hướng trợ giúp hiệu đính}}

Đặt nó vào cuối mỗi trang được liệt kê trong hộp điều hướng.

Xem thêmSửa đổi