Bản mẫu:Gạch chân


Tài liệuSửa đổi

Bản mẫu này định dạng hóa những văn bản được gạch chân.

Ví dụSửa đổi

{{Gạch chân|gạch chân}}
{{u|underlined}}