Thời đại Việt Nam
Thời đại Khoảng thời gian
Thượng cổ trước 179 TCN
Bắc thuộc 179 TCN – 938
Trung đại 938 – 1858
Cận đại 1858 – 1945
Hiện đại 1945 – nay