Mục đích Sửa đổi

Bản mẫu này dùng để thêm đầu trang vào các trang trong không gian "Trang:".

Cú pháp Sửa đổi

3 phần Sửa đổi

{{Chạy đầu trang|trái|giữa|phải}}
trái
phải
giữa
{{Chạy đầu trang|trái=TRÁI|giữa=GIỮA|phải=PHẢI}}
TRÁI
PHẢI
GIỮA

4 phần Sửa đổi

{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|phải}}
trái trái-giữa phải-giữa phải
{{Chạy đầu trang|trái|trái-giữa|phải-giữa|}}
trái trái-giữa phải-giữa