Cách sử dụng Sửa đổi

{{chú thích nhỏ}}
{{chú thích nhỏ|10pt}}
{{chú thích nhỏ|cột=2}}

Dùng thay cho <references/> khi cần viết phông chữ nhỏ lại, với tùy chọn để quản lý kích thước mong muốn và số cột cần hiển thị (trong các trình duyệt có hiện thực cột CSS).

Tham số Sửa đổi

Tất cả tham số đều tùy chọn.

tham số đầu (không tên)
Kích thước phông chữ; sẽ thiết lập thuộc tính CSS font-size ("12px", "10pt", "0.8em", v.v.; mặc định là "83%")
cột (hoặc tham số thứ hai)
số cột chú thích; thiết lập thuộc tính CSS column-count-moz-column-count
vạch
để thêm một vạch ở phía trên phần chú thích
nhóm (cần phải ghi rõ tên)
để dùng cho nhóm tên theo nhóm tham khảo
refx (cần phải ghi rõ tên)
để thêm văn bản bên trong <references /> nơi tham khảo có tên chỉ xuất hiện bên trong văn bản. Xem Cite.