Bản mẫu:Đa giấy phép PVCC

Đa giấy phép chuyển vào phạm vi công cộng
Tôi đồng ý rằng các đóng góp văn kiện phù hợp với nhiều giấy phép của tôi, trừ khi có quy định khác, được phát hành theo GFDL và được chuyển vào phạm vi công cộng. Xin lưu ý các thành viên khác có thể không làm như vậy, vì vậy nếu bạn muốn sử dụng đóng góp của tôi thuộc phạm vi công cộng, vui lòng xem hướng dẫn đa giấy phép.