Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này đơn giản hóa việc định dạng văn bản bằng kiểu chữ có độ dài bằng nhau (chữ đẳng cách).

Cách sử dụng

sửa
{{Teletype|an ASR-33 Teletype}}
{{Monospace|monospaced}}
{{Mono|monospaced}}
{{TT|typewritten}}