Mở trình đơn chính

Bản mẫu:Đóng thảo luận

Thảo luận sau đã kết thúc và sẽ sớm được lưu trữ.

Tài liệuSửa đổi

Thông số
  1. KQ (kết quả)
  2. ND (nội dung)

Cách dùngSửa đổi

{{biểu quyết}}
{{biểu quyết|Đã xóa.}}
{{biểu quyết|Đã xóa.|ND=...}}

Tiêu sẽ bản sẽ tự động kiểm tra xem thảo luận hiện tại có thường được lưu trữ theo bộ lưu trữ chuẩn không.