Bùi Tấn Công mộ

Bùi Tấn Công mộ - 裴晉公墓
của Nguyễn Du

Bùi Tấn Công: tức Bùi Đô, tự Trung Lập, người đời Đường làm quan dưới triều Đường Hiến Tông, có công dẹp giặc được phong chức Tấn quốc công, làm tể tướng 30 năm. Sau vì nhóm hoạn quan lộng quyền, ông cáo quan, về nhà ngâm vịnh với các nhà thơ đương thời như Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

蕩蕩秋原丘隴平
墓碑猶誌晉公名
丹心一點留今古
白骨天年隔死生
儘有猷為優將相
無妨形貌厭丹青
傷心近日昭陵樹
一帶啼鵑徹渭城

Đãng đãng thu nguyên khâu lũng bình
Mộ bi do chí Tấn Công danh
Đan tâm nhất điểm lưu kim cổ
Bạch cốt thiên niên cách tử sinh
Tẫn hữu du vi ưu tướng tướng
Vô phương hình mạo yếm đan thanh[1]
Thương tâm cận nhật Chiêu Lăng[2] thụ
Nhất đái đề quyên triệt Vị Thành[3].

Cánh đồng mùa thu rộng bát ngát, gò đống vắng vẻ
Bia mộ còn ghi tên Tấn Công
Một tấm lòng son để lại tiếng xưa nay
Nghìn năm xương trắng chia cách kẻ sống và người chết
Có thừa mưu lược làm tướng văn tướng võ
Hình mạo cần chi tô vẽ đỏ xanh
Đau lòng gần đây trên cây ở Chiêu lăng
Tiếng quyên kêu suốt một dải Vị Thành

   




Chú thích

  1. Hai câu này lấy ý từ tích của Bùi Độ đề vào bức truyền thần của mình. Bùi Độ tướng mạo bình thường nhưng văn võ toàn tài
  2. Tên lăng của Đường Thái Tông ở Thiểm Tây, cách đó có một khu táng các văn thần võ tướng có công giúp nước. Có lẽ mộ Bùi Độ táng ở đó
  3. Ở phía tây Trường An gần Chiêu Lăng